Общи условия

Общите условия на настоящата страница са предоставени за осъществяване дейността на „ПСИХОЛОЗИТЕ“ ООД, ЕИК: 207470759, със седалище и адрес на управление: обл. Софийска, община София,  гр. София, ж.к. Света Троица, ул. „Петрич“ № 14, ет. 4, ап. 13

Създаване и управление на интернет платформа www.psiholozite.bg, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБ САЙТА www.psiholozite.bg, МОЛИМ, ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ преди да започнете да използвате услугите в този сайт. С всяко действие по неговото използване Вие изразявате волята си за приемане и обвързване с клаузите, изложени в тези Общи условия. Чрез натискането на съответния бутон или линк, разположен на Сайта www.psiholozite.bg Вие се съгласявате и се задължавате да спазвате Общите условия за ползването на Сайта. В случай, че не сте съгласни с някое или всички условия, моля не ползвайте услугите, предоставяни от www.psiholozite.bg и преустановете достъпа до интернет страницата. Наред с това, декларирате, че сте запознати с Правилата за защита на личните данни, които се спазват от страна на Дружеството и с Политика за използване на „бисквитки“ (cookies) на този сайт.

Настоящите общи условия по същността си представляват договор между търговеца и неговите клиенти. Поради което ние приемаме, че Вие сте изразили съгласието със следното:

I. ЦЕЛИ

1.1. Psiholozite е онлайн платформа, състояща се от уеб и мобилни приложения за Android и iOS, която съдържа информация за специалисти в областта на психологията и предоставя възможност на всеки регистриран Потребител лесно да запази час за посещение, или да проведе онлайн консултация при избран от него специалист..

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

2.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията по администриране и посредничество в комуникацията и запазването на час между Потребител, и  избран от него специалист, чрез платформата Psiholozite.

2.2. Услугите, предмет на настоящите Общи условия, са предварително определени по своя вид и характеристики, като се предоставят на Потребителите безплатно и при спазване на настоящите условия.

2.3. „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия и Политиката е всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години). Потребителите са два вида:

2.3.1. Регистрирани – потребители, които се регистрират на Платформата чрез надлежно попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация;

2.3.2. Нерегистрирани - потребители, които посещават Платформата, без да извършват необходимите действия по регистрация.

2.4. Регистрацията на сайта е условие за използване на услугата по запазване на час, или провеждане на онлайн консултация при избран от него специалист.

2.5. Настоящите Общи условия са публикувани на интернет страницата Psiholozite.bg, както и са достъпни чрез мобилните приложения за Android и iOS, и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в някое от тях.

2.6. „Сайт /интернет страницата/ уеб и мобилно приложение” – интернет ресурс, изразяващ се във файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали.

2.7. „Платформа“ – уеб приложение, достъпно на домейна Psiholozite.bg, както и всички свързани уеб апликации и мобилни приложения за Android и iOS от бранда Psiholozite.

2.8. „Партньор“ е всяко лице, с което Дружеството/сайта се намира в договорни отношения, което има право да рекламира чрез сайта или някое от мобилните приложения допълнителна информация за предоставяни от него стоки и услуги.

2.9. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на стоки и услуги, по електронна поща (e-mail адрес), телефон или друг директен начин, изпращани на Потребителя само след получено изрично съгласие.

 

 

III. РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

3.1. За да използва предоставяните от Дружеството услуги, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната апликационна електронна форма за регистрация в Psiholozite и да изрази съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни.

3.2. Едно физическо лице не може да регистрира повече от един профил в платформата Psiholozite. С регистрирането си в Psiholozite и придобиване качеството на „Регистриран потребител“, всеки Потребител получава достъп до услугите, предлагани от Платформата.

3.3. Данните, които се посочват от всеки Потребител при регистрация, са:

* Име и фамилия;

* e-mail адрес;

* телефон;

* дата, месец и година на раждане;

* пол.

При регистрация в Psiholozite не се изисква посочване на ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер.

3.4. Всеки Потребител може да се регистрира и чрез съществуващ, негов профил в социална мрежа (Facebook и други), или друга платформа (Google и други), чрез предоставяне на достъп до информацията от използвания профил.

3.5. След успешно завършване на регистрацията посоченият от Потребителя e-mail адрес е неговото потребителско име.

3.6. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общи условия и Политика за защита на личните данни" и натискане на бутон "Регистрирай ме", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

3.7. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм да получавам полезна информация от Съобщения за полезни инициативи и кампании" и натискане на бутон "Регистрирай ме", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. Всеки Потребител може да се откаже от получаването на такъв вид съобщения по всяко време.

3.8. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм да получавам полезна информация от Psiholozite и наши партньори" и натискане на бутон "Регистрирай ме", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. С това изявление Потребителят декларира своето изрично съгласие да получава информация от Psiholozite и негови партньори или други съобщения за предлагане на стоки и услуги чрез методите на директния маркетинг - по електронна поща, телефон или друг директен начин. Всеки Потребител може да се откаже от получаването на такъв вид съобщения по всяко време.

3.9. След успешно завършване на регистрацията Потребителят получава потвърдително писмо на посочения от него e-mail адрес.

3.10. Всеки Потребител има право да обновява и допълва информацията в собствения си профил по всяко време.

3.11. Задължително всеки Потребител посочва валиден e-mail адрес за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления, жалби и други) между него и Psiholozite, или между него и специалиста, да се осъществява по електронен път на посочения от него електронен адрес.

3.12. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Psiholozite  има право да прекрати незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя.

3.13. Пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на профила, се носи изцяло от Потребителя.

3.14. След успешно приключване на процедурата по регистрация Потребителят има начин за сигурна легитимация пред трети лица, като използва профила си в Psiholozite.

3.15. При регистриране на Потребител на възраст под 18 г., регистрацията се счита за невалидна. Psiholozite незабавно изтрива получените данни и преустановява поддържането на регистрирания профил.

3.16. Всеки Потребител може да прекрати регистрацията си по всяко време. При изтриване на профила данните на Потребителя се изтриват изцяло, а не се анонимизират. Запазват се следните статистически данни:

* Пол;

* Година на раждане;

* Град;

* Вид използван браузър и вид използвано мобилно устройство;

* Информация за запазените часове;

 

IV. УСЛУГИ. ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС. ОТКАЗВАНЕ НА ЧАС.

4.1. Дружеството предоставя безплатно на своите Потребители следните услуги:

* Регистрация на Потребител;

* Коригиране, допълване и обновяване на информацията в потребителския профил;

* Потвърждаване на регистриран профил;

4.2. Услуга "Запазване на час":

4.2.1. Дружеството предоставя възможност на всеки регистриран Потребител да запазва час за посещение при избран от него специалист в зависимост от публикувания график на последния чрез използване на услугата „Запази час”.

4.2.2. При запазване на час Потребителят посочва следните данни:

* Име и фамилия, мобилен телефон и e-mail адрес, и определяне на ден и час за посещение.

4.2.3. Чрез натискане на бутон "Запази час", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от Дружеството, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. С това изявление Потребителят се обвързва и се задължава да посети избрания от него специалист на посочения от него адрес на практика в часа, който е запазил.

4.2.4. При успешно завършване на процеса по запазване на час за посещение при избран от него терапевт. Потребителят получава потвърждение на посочената от него електронна поща (e-mail адрес). Запазеният час фигурира в в секция „Моите резервации” в профила на Потребителя.

2.5. При използване на услугата „Запази час“ Потребителят се съгласява личните му данни от профила и от апликационната форма за използване на конкретната услуга, да бъдат предоставени на терапевта, с цел осъществяване на връзка с него, ако е необходимо, и придобиване на предварителна информация за Потребителя.

4.3. Услуга "Отмяна на запазен час":

4.3.1. Всеки Потребител може да отмени запазен от него час за посещение в рамките на 24 часа преди часа на посещението.

4.3.2. В случай че Потребителят не спази горепосочения срок от 24 часа за отказ, той може да се свърже със специалиста, на посочения в профила му  телефон и да отмени часа за посещение. В тези случаи терапевтът отменя часа на Потребителя в платформата Psiholozite.

4.3.3. В случай на два пъти неявяване на Потребителя, на запазен от него час за посещение, които часове не са били отменени по реда на някоя от горните две точки, или при наличие на активност, изразяваща се в множество промени по отмяна, запазване на час или други от съответния профил на Потребителя, Psiholozite има право незабавно да деактивира /заличи профила на Потребителя без предизвестие.

4.4. Всеки Потребител може да оценява и споделя мнения и коментари за посетените от него специалисти, регистрирани в платформата Psiholozite (обратна връзка).

4.5. Psiholozite запазва правото да въвежда такси за ползването на определени услуги, като се задължава да информира за това потребителите чрез изчерпателна информация, публикувана в Общите условия за ползване на Платформата, и /или чрез изпращане на електронни съобщения на посочените електронни адреси на регистрираните Потребители.

V. СПЕЦИАЛИСТИ/ТЕРАПЕВТИ

5.1. Всеки специалист притежава и управлява персонален профил в Платформата на Psiholozite

5.2. В профила на Всеки специалист е обявена следната информация:

* Наименование;

* Описание на извършваните дейности и налични специалисти. Всеки специалист притежава индивидуален профил в Платформата;

* Представителни снимки;

* Контакти, адрес и работно време;

* Цени на предоставяни услуги, информация за услугите и начин на плащане;

* Други.

5.3. Всеки специалист се задължава да обновява и допълва информацията, публикувана в профила му, да не публикува информационно съдържание, което би се възприело за обидно и уронващо честта и достойнството на човек и /или представляващо нарушение на авторски права.

5.4. Всеки специалист се задължава да не публикува в Платформата изявления, съобщения и всякаква друга информация /електронно съдържание, които са или биха могли да се възприемат като търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия и /или като реклама по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА PSIHOLOZITE.BG

6.1. Ползването на платформата PSIHOLOZITE.BG е напълно безплатно за Потребителите на приложението/сайта. Всички услуги, предоставяни от избрания специалист се заплащат от Потребителите на съответния терапевт, за избраните и извършени в полза на Потребителя услуги.

6.2. Общите условия за използване на Платформата Psiholozite представляват договор, който всеки Потребител сключва с Дружеството „ПСИХОЛОЗИТЕ“ EООД, ЕИК: 207470759, със седалище и адрес на управление: обл. София, община Столична,  гр. София, ул. „Петрич“ № 14, ет.4, ап. 13 в качеството му на собственик на Платформата.

6.3. С влизането в Платформата Потребителят декларира, че желае да ползва услугите и че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни и се задължава да ги спазва при използването ѝ, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие използването на тази Платформа.

6.4. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на Платформата, така и за всички промени, направени в нея под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции, функционалности и други.

6.5. Дружеството запазва правото си едностранно да променя, изменя и допълва настоящите Общите условия и Политиката за защита на личните данни, като за това не е длъжно изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия и Политиката за защита на личните данни, които Дружеството въвежда, ще бъдат публикувани на Платформата и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия и Политиката за защита на личните данни преди всяко използване на Psiholozite.

6.6. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на електронен адрес info@psiholozite.bg, се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват и Дружеството има право да деактивира или заличи профила на Потребителя, освен ако Дружеството и Потребителят подпишат договор, споразумение или друг вид документ, който има приоритет пред тези общи условия.

6.7. Дружеството може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на платформата по всяко време, но неограничаващо се до съдържание, свободни часове за посещение на специалисти, както и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.

6.8. Дружеството не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Платформата.

6.9. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на уеб и мобилните приложения електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Psiholozite или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уеб сайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници /уеб приложения или за продукти и за услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Psiholozite.

6.10. На уеб и мобилните приложения на Psiholozite могат да присъстват услуги и продукти, предлагани от партньори на Дружеството. Дружеството не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни - партньори на Дружеството.

6.11. Дружеството няма задължение да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на услугите. Дружеството няма задължение да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите на Платформата или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством използването на услугите.

6.12. При получаване на сигнали от специалистите за извършени неправомерни действия или злоупотреби от Потребител, дружеството запазва правото си да деактивира /заличи профила на Потребителя без предизвестие.

6.13. Дружеството събира и използва информацията за целите на директния маркетинг (след предварително дадено съгласие), статистически цели, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели /рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликанията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики и други. Предоставяната информация е псевдонимизирана и не е възможно конкретният Потребител или Медицински специалист да бъде идентифициран (анонимизация).

6.14. Дружеството има право, но не и задължение да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги на Потребител, който не спазва задълженията си по смисъла на настоящите Общи условия, Политиката и добрите нрави.

6.15. Дружеството уведомява Потребителите, че не носи отговорност за истинността и достоверността на информацията, която е публикувана в профилите на специалистите. Дружеството не носи отговорност за достоверността, засягането на права на трети лица, права на запазена марка или други права на интелектуална собственост на публикуваната от специалистите информация и статии.

6.16. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на уеб и мобилните приложения са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Дружеството или неговите партньори и клиенти.

6.17. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството или друго лице. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат законните интереси на носителите на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането, се извършват с цел лична употреба.

 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Дружеството

7.1. Дружеството се задължава да полага грижата на добър търговец при осъществяване на дейността си и да спазва поетите задължения при условията на настоящите Общи условия и Политика.

7.2. Успешно извършената регистрация на Потребител или успешно завършена процедура по запазване на час за специалист от Потребител, или успешно проведена онлайн консултация от Потребител, не задължава, нито обвързва Дружеството с предоставяне на съответната услуга от терапевт. Всеки  специалист носи лична и пълна отговорност за предоставяне на услугите си и качеството им, както и за последващите му действия във връзка с предоставяне на услуги.

7.3. Дружеството не отговаря при неизпълнение на задълженията си, поети по силата на настоящите Общи условия, при форсмажор или други обстоятелства, настъпили не по вина и извън контрола на Дружеството, които не са могли да бъдат разумно предвидени. За форсмажор се счита и невъзможна доставка на услуги към Дружеството от трети страни /партньори, която невъзможност е следствие от форсмажорни обстоятелства. За форсмажор се считат война, пожар, природни бедствия, обща стачка, крупни аварии, правителствени мерки, законодателни мерки, промени в регламента и условията на търговия с чужди държави и други подобни.

Права и задължения на Потребителя

7.4. Потребителят има право да прекрати по своя преценка и по всяко време регистрацията си в Платформата. След прекратяване на регистрацията по реда на правилата на Политиката за защита на лични данни, данните на Потребителя се изтриват изцяло, а не се анонимизират.

7.5. Потребителят има право на достъп и на корекция на личните си данни, предоставени при попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация.

7.6. Всеки Потребител има право да използва услугите на Платформата и информацията в нея единствено за лични (нетърговски) цели, като се съгласява, че информацията, публикувана в Платформата, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Дружеството и нейния собственик.

7.7. Потребителят се задължава да провери дали запазеният от него час за посещение е запазен коректно в профила му.

7.8. С публикуването на мнения, материали и съдържание от Потребителя под каквато и да е форма в Платформата, Потребителят предоставя на Дружеството право да ги използва, записва, съхранява, разпространява публично в интернет, включително да предоставя достъп на неограничен брой лица до тях, без да се дължи възнаграждение за това.

7.9. В случай че предоставените от Потребителя мнения, съдържание и материали включват обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост или има правото да използва съответните материали по начин, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да предоставя ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Платформата Psiholozite и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица. В случай че има нарушаване на такива права, Дружеството не носи никаква отговорност и напълно се разграничава от тях.

7.10. Ако Потребителят наруши някое от поетите от него задължения по настоящите Общи условия, той носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.

7.11. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Дружеството в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

7.12. Потребителят се задължава при ползване на услугите на платформата да спазва поетите задължения по настоящите Общи условия, законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет-етика и да не извършва злоумишлени действия.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:

8.1.1. преустановяване дейността на Дружеството и /или прекратяване поддържането на Платформата Psiholozite;

8.1.2. автоматично - с доброволното дерегистриране на Потребителя;

8.1.3. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

8.1.4. други предвидени в настоящите Общи условия случаи;

8.1.5. други предвидени в закона случаи.

IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

9.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.